STT Mã SV Họ Và Tên Lớp Năm học Loại Chỗ ở Thời gian Chủ hộ